(Italiano) E si ritorna in Piazza

Mizzica! St’articolo è disponibile sulu in Italiano. Diccillu a du curnutu di l’ammninistraturi accussì, forsi, u scrivi puru in Sicilianu.